คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 20

ลำดับที่ยี่สิบ

พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๒๐
( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๙ )วันเกิด ๘ พฤศจิกายน ๒๔๕๘ อสัญกรรม ๑๒ กันยายน ๒๕๓๘
เป็นบุตรนายยัง และนางแพ บำรุงพงศ์ ภริยาคือ คุณหญิง จรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์
การศึกษา
- พ.ศ.๒๔๗๗ - ๒๔๗๙ ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๔๘๐ นักเรียนทำการนายร้อย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดประจำ
กองพันทหารม้าที่ ๔ จังหวัดจันทบุรี รับพระราชทานยศว่าที่นายร้อยตรี
- พ.ศ.๒๔๘๑ รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
- พ.ศ.๒๔๘๔ สำรองราชการกองบังคับการแผนกทหารม้า
รับพระราชทานยศนายร้อยเอก นายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนนายทหารม้า
- พ.ศ.๒๔๘๖ ประจำแผนกทหารม้า สำรองราชการกองบังคับการกรมเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๘๗ ประจำกรมทหารม้าที่ ๔๕ ในกองพลทหารม้า
- พ.ศ.๒๔๘๘ รับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.๒๔๘๙ นายทหารฝึกหัดราชการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๙๑ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๔๙๒ รับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.๒๔๙๓ รองเสนาธิการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๔๙๔ รักษาราชการเสนาธิการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๔๙๕ รับพระราชทานยศพันเอก เสนาธิการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๔๙๗ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๙๙ รับพระราชทานยศพลจัตวา เสนาธิการภาคทหารบกที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๐๐ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๐๒ รับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.๒๕๐๓ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
- พ.ศ.๒๕๐๖ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๐๗ เจ้ากรมการรักษาดินแดน รับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.๒๕๐๘ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
- พ.ศ.๒๕๑๐ รองเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๖ เสนาธิการทหารบก รับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.๒๕๑๗ รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๘ ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๐ รองนายกรัฐมนตรี
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๘๔ ราชการสนามในคราวสงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศส
- พ.ศ.๒๔๘๗ ราชการสนามในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ.๒๔๙๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒
- พ.ศ.๒๔๙๙ ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๕๐๙ นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๑๑ สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.๒๕๑๘ นายทหารพิเศษ ประจำกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์,
และนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๔๙๑ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๙๒ เหรียญจักรมาลา ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๙๓ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ ชั้นที่ ๔
- พ.ศ.๒๔๙๖ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๙๘ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓
- พ.ศ.๒๕๐๓ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๐๔ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๐๕ เหรียญชัยสมรภูมิ (เอเชีย)
- พ.ศ.๒๕๐๗ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๐๙ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๕๑๑ ทุติยจุลจอมเกล้า เหรียญราชการชายแดน
- พ.ศ.๒๕๑๒ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒
- พ.ศ.๒๕๑๓ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒
- พ.ศ.๒๕๑๔ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๑๗ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
ผลงานที่สำคัญ
- ร่วมปฏิบัติการภาคสนาม ในสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยเข้าประจำกรมทหารม้า ที่ ๔๕ ในกองพลทหารม้า ได้เคลื่อนกำลังเข้าตีข้าศึกไปจนถึงแคว้นยูนนาน
- จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อแยกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ออกจากประชาชนทั้งในยามปกติ และยามฉุกเฉิน โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางทหารภายใต้สถานการณ์การปฏิบัติการก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต
์ในขณะนั้น