คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 21

ลำดับที่ยี่สิบเอ็ด

พลเอก เสริม ณ นคร
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๒๑
( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๑ )


วันเกิด ๒ มีนาคม ๒๔๖๓
เป็นบุตรของนายชุบ และนางลมุล ณ นคร ภริยาคือ คุณหญิง แสงเดือน ณ นคร
การศึกษา
- พ.ศ.๒๔๗๙ จบการศึกษาชั้นมัธยม ๘ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๔๘๓ จบการศึกษาหลักสูตรพิเศษที่โรงเรียนเทคนิคทหารบก (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๔๘๓ ผู้บังคับหมวดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔
รับพระราชทานยศว่าที่นายร้อยตรี
- พ.ศ.๒๔๘๔ รับพระราชทานยศนายร้อยโท สำรองราชการกองบังคับการแผนกทหารปืนใหญ่ สำรองราชการกองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔
- พ.ศ.๒๔๘๖ รับพระราชทานยศร้อยเอก สำรองราชการกองบังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่
- พ.ศ.๒๔๘๘ สำรองราชการกองบังคับการกรมเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๘๙ นายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๙๑ รับพระราชทานยศพันตรี ฝ่ายเสนาธิการประจำกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์, ฝ่ายเสนาธิการ
ประจำมณฑลทหารบกที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๙๔ รับพระราชทานยศพันโท ฝ่ายเสนาธิการทหารบกที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๙๕ ฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ นายทหารติดต่อกรมผสมที่ ๒๑ (ส่วนประจำถิ่น), หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๙๗ รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.๒๕๐๐ ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก
- พ.ศ.๒๕๐๑ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุง
- พ.ศ.๒๕๐๓ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๐๔ รับพระราชทานยศพลตรี เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
- พ.ศ.๒๕๐๙ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง
รับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.๒๕๑๐ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
- พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๔ ผู้บัญชาการกองกำลังทหารไทยในเวียดนามใต้ (ผลัดที่๔)
- พ.ศ.๒๕๑๕ รองเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๗ เสนาธิการทหารบก รับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.๒๕๑๙ รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๑ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับพระราชทานยศพลเรือเอก
พลอากาศเอก
- พ.ศ.๒๕๒๒ รองนายกรัฐมนตรี
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๔๘๓ ราชการสนามกรณีสงครามอินโดจีน
- พ.ศ.๒๔๘๕ ราชการสนามกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ.๒๔๙๕ ราชการสงคราม ณ ประเทศเกาหลี
- พ.ศ.๒๕๐๔ ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๕๑๓ ราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
- พ.ศ.๒๕๑๕ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๑๗ เสนาธิการกองอำนวยการรักษาความสงบทั่วไป
- พ.ศ.๒๕๑๘ นายทหารพิเศษ ประจำกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ นายทหารพิเศษ ประจำ
กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็ก รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๑๙ ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป
นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ และตุลาการศาลทหารสูงสุด
- พ.ศ.๒๕๒๐ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
ประจำกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ เป็นผู้อำนวยการรักษาพระนคร และเป็นสมาชิกสภานโยบายแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๒๑ กรรมการสภาทหารผ่านศึกประเภทประจำการ ในวาระที่ ๑
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๔๘๔ เหรียญชัยสมรภูมิ
- พ.ศ.๒๔๙๑ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๙๕ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๙๖ เหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี) ตริตาภรณ์ช้างเผือก เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๕๐๔ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เหรียญชัยสมรภูมิ (เอเชีย)
- พ.ศ.๒๕๐๕ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๐๗ ประถมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๓
- พ.ศ.๒๕๑๐ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๕๑๑ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญราชการชายแดน
- พ.ศ.๒๕๑๓ ทุติยจุลจอมเกล้า เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒
- พ.ศ.๒๕๑๕ เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม)
- พ.ศ.๒๕๑๖ เหรียญสมรภูมิ (เวียดนาม) (ประดับเครื่องหมายเปลวระเบิด) เหรียญราชการชายแดน
- พ.ศ.๒๕๑๘ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๒๓ เข็มสมุทนาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ เข็มนาวิกาธิปัตย์กิตติมศักดิ์
ผลงานที่สำคัญ
- พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๔ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชากองกำลังทหารไทย ณ สาธารณรัฐเวียดนามใต้ (ผลัดที่ ๔)
- พัฒนากองทัพบกทุกด้านบนพื้นฐานของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยเสริมสร้าง
กำลังรบให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
- มีการริเริ่มแนวคิดในการจัดตั้งกองกำลังทหารพราน เป็นกำลังสำรอง เพื่อนำไปใช้ในการต่อสู้ป้องกันการก่อการร้าย