คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 22

ลำดับที่ยี่สิบสอง

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๒๒
( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ )


วันเกิด ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๓
เป็นบุตรหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง) และคุณแม่อ๊อด ติณสูลานนท์
การศึกษา
- พ.ศ.๒๔๘๐ จบการศึกษาชั้นมัธยม ๘ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๔๘๑ - ๒๔๘๔ หลักสูตรพิเศษโรงเรียนเทคนิคทหารบก (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
- พ.ศ.๒๔๙๐ โรงเรียนนายทหารม้า
- พ.ศ.๒๔๙๕ โรงเรียนยานเกราะสหรัฐอเมริกา หลักสูตรผู้บังคับกองร้อย
- พ.ศ.๒๔๙๖ โรงเรียนยานเกราะสหรัฐอเมริกา หลักสูตรผู้บังคับกองพัน
- พ.ศ.๒๕๐๓ วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรพิเศษ ชุดที่ ๒
- พ.ศ.๒๕๐๙ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๙
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๔๘๔ ผู้บังคับหมวดประจำกรมรถรบอินโดจีน ต่อมารับพระราชทาน
ยศนายร้อยตรี ประจำกรมรถรบ
- พ.ศ.๒๔๘๕ รับพระราชทานยศนายร้อยโท
- พ.ศ.๒๔๘๗ รับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.๒๔๘๙ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กองพันที่ ๑ กรมรถรบ
นายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนนายทหารม้า
- พ.ศ.๒๔๙๒ รักษาราชการผู้บังคับกองพันที่ ๑ กรมรถรบ
รับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.๒๔๙๓ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ กองพันทหารม้าที่ ๔ จังหวัดอุตรดิตถ์
รองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๔ รองผู้บังคับการ จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
- พ.ศ.๒๔๙๖ อาจารย์แผนกวิชายุทธวิธี กองการศึกษา โรงเรียนยานเกราะ กองพลน้อยทหารม้า (กรุงเทพฯ)
- พ.ศ.๒๔๙๗ รับพระราชทานยศพันโท
อาจารย์แผนกวิชาทหาร กองการศึกษา โรงเรียนยานเกราะ
กองพลน้อยทหารม้า ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๕ กรมทหารม้าที่ ๒ รักษาราชการอาจารย์แผนกวิชาทหาร
กองการศึกษา โรงเรียนยานเกราะ กองพลทหารม้าและรักษาราชการผู้บังคับกองพันที่ ๕ กรมทหารม้าที่ ๒
- พ.ศ.๒๔๙๙ รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.๒๕๐๑ ผู้ช่วยผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้ายานเกราะ ศูนย์การทหารม้า
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้ายานเกราะ ศูนย์การทหารม้า
- พ.ศ.๒๕๐๖ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และรองผู้บังคับการจังหวัด ทหารบกสระบุรี
- พ.ศ.๒๕๑๑ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี รับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.๒๕๑๒ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๑๖ รองแม่ทัพภาคที่ ๒
- พ.ศ.๒๕๑๗ แม่ทัพภาคที่ ๒ รับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.๒๕๒๐ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รับพระราชทานยศพลเอก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ.๒๕๒๑ ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๓๑ นายกรัฐมนตรี (๕ สมัย)
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๔๘๔ ราชการสนามกรณีสงครามอินโดจีน
- พ.ศ.๒๔๘๕ ราชการสนามกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ.๒๕๐๒ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- พ.ศ.๒๕๑๑ สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.๒๕๑๒ ราชองครักษ์เวร
นายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๑๕ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๑๘ ราชองครักษ์พิเศษ
- พ.ศ.๒๕๒๑ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษา
พระองค์ และนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๒ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๓ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๔๘๔ เหรียญชัยสมรภูมิ (คราวสงครามอินโดจีน)
- พ.ศ.๒๔๙๑ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๙๕ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๙๖ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๙๘ เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๔๐๔ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๐๕ เหรียญชัยสมรภูมิ (สงครามมหาเอเชียบูรพา) และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๑๒ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๑๕ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๑๘ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๕๑๙ ทุติยจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๒๑ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓ และ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๒๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ มหาโยธิน
- พ.ศ.๒๕๒๕ ปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๓๑ นพรัตน์ราชวราภรณ์
- พ.ศ.๒๕๓๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ เสนางคะบดี
ผลงานสำคัญ
- พ.ศ.๒๔๘๔ ร่วมรบในสงครามอินโดจีน
- พ.ศ.๒๔๘๕ ร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา
- ขณะที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๒ ได้ริเริ่มแนวความคิดนโยบาย "การเมืองนำการทหาร" ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และสามารถดึงมวลชนมาเป็นแนวร่วมได้เป็นจำนวนมาก แนวคิดนี้เผยแพร่ไปสู่กองทัพภาคอื่น ๆ และกลายเป็นความคิดหลักของกองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และขยายออกไปสู่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๓ เรื่องนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ลง ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ ซึ่งนำไปสู่การยุติสงครามกลางเมืองลงอย่างเด็ดขาดในปี ๒๕๒๔
- ได้จัดตั้งโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.) และจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และภาคเอกชน
เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน