คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 23

ลำดับที่ยี่สิบสาม

พลเอก ประยุทธ จารุมณี
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๒๓
( ระหว่าง ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๔๒๕ )

วันเกิด ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๕
เป็นบุตร พันตำรวจตรี หลวงจรชายสมุทร (หิศร์ จารุมณี) และนางขอม ภริยา คือ หม่อมราชวงศ์ มาลีพันธ์ จารุมณี
การศึกษา
- โรงเรียนมัธยมหอวัง
- พ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๘๘ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (โรงเรียนเทคนิคทหารบก)
- พ.ศ.๒๔๙๓ โรงเรียนทหารช่างหลักสูตรชั้นนายร้อย
- พ.ศ.๒๔๙๖ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๓๒
- พ.ศ.๒๔๙๘ โรงเรียนนายทหารช่างสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.๒๕๐๓ - ๒๕๐๔ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๗
- พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๔ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ชุดที่ ๑๓
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๔๘๘ ผู้บังคับหมวดกองโรงเรียนทหารช่าง และรับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.๒๔๘๙ ผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่างที่ ๔
- พ.ศ.๒๔๙๐ รับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.๒๔๙๔ หัวหน้ากองบังคับการกองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง แผนกที่ ๓ กรมจเรทหารช่าง และรับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.๒๔๙๗ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการของกองพันทหารไทยที่ปฏิบัติราชการ ณ ประเทศเกาหลีใต้
- พ.ศ.๒๔๙๘ นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมการทหารช่าง และรับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.๒๔๙๙ นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๐๑ รับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.๒๕๐๓ อาจารย์วิทยาลัยการทัพบก
- พ.ศ.๒๕๐๔ นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.๒๕๐๕ ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว และเป็นหัวหน้านายทหารติดต่อประจำ บก.
สหประชาชาติ กับรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงโตเกียว (อีก ๒ ตำแหน่ง)
- พ.ศ.๒๕๐๖ ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเชอูล (โซล) ประเทศเกาหลี อีกตำแหน่งหนึ่ง
- พ.ศ.๒๕๐๘ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๓ ผู้ชำนาญการกองทัพบก และรักษาราชการ รองเจ้ากรมข่าว ทหารบก อีกตำแหน่งหนึ่ง และรับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.๒๕๑๕ เจ้ากรมข่าวทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๘ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว และรับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.๒๕๒๑ รองเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๒ เสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.๒๕๒๔ รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๔ ผู้บัญชาการทหารบก
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๔๘๗ ราชการสนามกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ.๒๔๙๗ ราชการสนามกรณีสงครามเกาหลี
- พ.ศ.๒๕๒๒ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารช่างที่ ๓ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๓ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๐๒ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- พ.ศ.๒๕๑๕ สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๑๙ สมาชิกสภาปฏิรูปปกครองแผ่นดิน
- พ.ศ.๒๕๒๐ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๒๒ สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.๒๕๒๔ สมาชิกวุฒิสภา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๕๑๒ เหรียญชัยสมรภูมิ (เอเชีย)
- พ.ศ.๒๕๑๓ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒
- พ.ศ.๒๕๑๔ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๑๗ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๒๐ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๕๒๓ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๑
ผลงานที่สำคัญ
- ดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ตามนโยบายที่ ๖๖/๒๕๒๓ ที่ประกาศใช้ในสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท
- ขยายอัตรากองพันทหารช่างกองทัพขึ้นเป็นระดับกรมทหารช่าง