คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 24

ลำดับที่ยี่สิบสี่

พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๒๔
( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙ )

วันเกิด ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๘
เป็นบุตร ร้อยตรี พิณ และนางสาคร กำลังเอก ภริยาคือ ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก
การศึกษา
- สำเร็จชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพรหมวิทยามูล
- พ.ศ.๒๔๘๔ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม ๖ จากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
- พ.ศ.๒๔๘๗ - ๒๔๙๑ ศึกษาที่โรงเรียนนายร้อย จปร.
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๔๙๑ ประจำกองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕, ประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๙๒ รับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.๒๔๙๓ ผู้บังคับหมวด กองพันทหารราบที่ ๑ กรมผสมที่ ๒๑
- พ.ศ.๒๔๙๔ ประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๒๑ และรับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.๒๔๙๕ นายทหารยานยนต์ หมวดบริการขนส่ง ร้อยบริการ กรมทหารราบที่ ๒๑
- พ.ศ.๒๔๙๖ นายทหารยานยนต์ กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔
กองพันที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๔๙๗ รับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.๒๕๐๐ นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ ๒ กรมผสมที่ ๒๑

- พ.ศ.๒๕๐๑ นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ และรับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.๒๕๐๓ รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๐๕ หัวหน้าแผนก ศูนย์การทหารราบ และรับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.๒๕๐๘ ผู้บังคับกองพันบริการ มณฑลทหารบกที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๑๑ ผู้บังคับที่พัก กองพลทหารอาสาสมัคร
- พ.ศ.๒๕๑๓ หัวหน้ากองธุรการและบริการ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และรับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.๒๕๑๔ รองผู้บังคับการกรมผสมที่ ๒๓
- พ.ศ.๒๕๑๕ ผู้บังคับการกรมผสมที่ ๒๓
- พ.ศ.๒๕๑๙ รองผู้บัญชาการกองพลที่ ๓
- พ.ศ.๒๕๒๐ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๓ และรับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๓ รองแม่ทัพกองทัพภาคที่ ๒
- พ.ศ.๒๕๒๔ แม่ทัพภาคที่ ๑ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลโท, พลเอก
- พ.ศ.๒๕๒๕ ผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๓)
- พ.ศ.๒๕๒๖ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเรือเอก พลอากาศเอก
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๔๙๓ ราชการสงคราม ณ ประเทศเกาหลี
- พ.ศ.๒๕๐๓ ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๕๑๒ ราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
- พ.ศ.๒๕๑๕ ราชองครักษ์เวร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๑๘ ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๕๒๐ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๒๒ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.๒๕๒๓ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๔ ช่วยราชการ ศปก.ทบ. ในหน้าที่ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑)
นายทหารพิเศษประจำกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
ประจำกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ และประจำกองพันทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๕ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ , กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์, กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๖ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ และกองพันทหารม้าที่ ๑
รักษาพระองค์, ตุลาการศาลทหารสูงสุด
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๔๙๓ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๙๕ เหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี)
- พ.ศ.๒๔๙๖ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๕
- พ.ศ.๒๕๐๐ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๐๒ เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๕๐๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๐๖ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๑๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ชั้นที่ ๒)
- พ.ศ.๒๕๑๕ เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม)
- พ.ศ.๒๕๑๗ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๑๘ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.๒๕๒๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๒๒ ทุติยจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๒๒ เหรียญชัยสมรภูมิ (เอเชีย)
- พ.ศ.๒๕๒๔ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๕๒๕ เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ชั้นที่ ๑) โยธิน เหรียญราชการชายแดน มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีชั้น ๓ โยธิน
ผลงานที่สำคัญ
- พ.ศ.๒๕๑๑ ราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
- พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๖ ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
- พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๔ ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
- ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมผสมที่ ๒๓ ผบ. พตท. ๑๗๑๘ จังหวัดเลย จนกระทั่งเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลที่ ๓ การปฏิบัติงานปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ท่านได้ยึดถือหลักการเมืองนำการทหาร
และชักนำประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมปกป้องท้องถิ่นของตน โดยจัดตั้ง "ไทยอาสาป้องกันตนเอง" (ทสป.)
ทำการฝึกการใช้อาวุธ อบรมจิตใจให้มีความรักหวงแหนถิ่นกำเนิด การฝึกดังกล่าวได้กลายเป็นงานสำคัญระดับชาติ
ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ ต่อมาได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "ไทยอาสาป้องกันชาติ" (ทสปช.) สามารถสกัดกั้นการขยายตัวของฝ่าย
ก่อการร้าย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีและเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา ของประชาชนทุกหมู่เหล่า
- ปรับปรุงให้มีการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก