คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 25

ลำดับที่ยี่สิบห้า

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๒๕
( ระหว่าง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ )


วันเกิด ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๗๕
เป็นบุตร ร้อยเอกชั้น และนางละมุน ยงใจยุทธ ภริยาคือ คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ
การศึกษา
- พ.ศ.๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- พ.ศ.๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๐๒ หลักสูตรการซ่อมเครื่องไมโครเวฟ โรงเรียนสื่อสารทหารบก ฟอร์ทบอนมัธ สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.๒๕๐๔ หลักสูตรฝึกงานการประกอบซ่อมเครื่องมือสื่อสาร กองทัพน้อย ที่ ๙ เกาะริวกิว โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
- พ.ศ.๒๕๐๕ โรงเรียนทหารสื่อสาร
- พ.ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๐๗ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๐๗ - ๒๕๐๘ ฟอร์ท ลีเวินเวิร์ธ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.๒๕๑๑ หลักสูตรกระโดดร่ม นายทหารชั้นผู้ใหญ่ (รุ่นที่ ๒) ของประเทศไทย และสำเร็จหลักสูตรกระโดดร่มชั้น Novice
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๔๙๗ ประจำกองกลาง กรมการทหารสื่อสาร
- พ.ศ.๒๔๙๘ ครูช่างซ่อมวิทยุแผนกอิเล็กทรอนิคส์ โรงเรียนการสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร และรับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.๒๔๙๙ รับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.๒๕๐๐ อาจารย์ผู้ช่วยประจำกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กองการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๐๑ ประจำแผนก กรมการทหารสื่อสาร
- พ.ศ.๒๕๐๒ รับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.๒๕๐๓ ผู้บังคับกองร้อยซ่อมบำรุงเครื่องสื่อสารเขตหลัง กรมการทหารสื่อสาร
- พ.ศ.๒๕๐๔ รับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.๒๕๐๘ อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๑ นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กรมทหารอาสาสมัคร "จงอางศึก"
- พ.ศ.๒๕๑๑ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรม กรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๒ รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.๒๕๑๔ หัวหน้ากอง กรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๒ นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และประจำกองบัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.๒๕๒๓ เจ้ากรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๔ เจ้ากรมยุทธการทหารบก และหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองอำนวยการรักษาความสงบแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๒๕ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ และรับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.๒๕๒๖ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการกองทัพบก และหัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์ปฏิบัติการกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน และต่อมาเป็นรองเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๘ เสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.๒๕๒๙ ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๓๐ ผู้บัญชาการทหารบก และรักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๕๑๐ ราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
- พ.ศ.๒๕๒๔ ราชองครักษ์เวร นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์และประจำกรมทหารม้าที่ ๔
รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๕ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๖ ราชองครักษ์พิเศษ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๙ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ และประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๓๑ นายทหารพิเศษ ประจำกองนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์
โรงเรียนนายเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประจำกองบัญชาการ
กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน ประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และประจำกองพันทหารอากาศโยธินที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบอากาศโยธิน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๕๑๑ เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม) ต่อมาได้รับเครื่องหมายเปลวระเบิด สำหรับแพรแถบเหรียญ
- พ.ศ.๒๕๑๓ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ และตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๑๗ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๑๙ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๒๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๒๕ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๒๖ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๕๒๗ ทุติยจุลจอมเกล้า, เหรียญราชการชายแดน และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๒๙ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๓๐ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.๒๕๓๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี มหาโยธิน
ผลงานที่สำคัญ
- พ.ศ.๒๔๙๔ ราชการพิเศษกรณีปราบจลาจล ๒๙ มิ.ย. ๒๔๙๔
- พ.ศ.๒๕๐๘ - ๒๕๐๙ ราชการพิเศษในการยับยั้งการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์
- พ.ศ.๒๕๑๐ ราชการสงครามเวียดนาม ในตำแหน่งนายทหารฝ่ายยุทธการ และการฝึกของกรมทหารอาสาสมัคร
"จงอางศึก"
- พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๑๕ ราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
- ปฏิบัติภารกิจการยุติสถานการณ์สงครามปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ให้กลับสู่ความสันติได้สำเร็จ
- ได้พัฒนาแนวทางในการต่อสู้ไว้ในรูปของ "ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ" เพื่อให้พร้อมรบทั้งด้านกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยสะท้อนออกในรูปของระบบและการจัดหน่วยที่สำคัญ ได้แก่ ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ระบบ
กำลังสำรอง ระบบการสงครามนอกแบบ ระบบการต่อสู้รถถัง ระบบการป้องกันภัยทางอากาศ ระบบการเฝ้าตรวจชายแดน เป็นต้น ตลอดจนได้มีการจัดตั้งหน่วยเพิ่มเติมโดยกำหนดขนาด รูปแบบ และโครงสร้างการจัดอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง
- จัดตั้งโครงการหน่วยรบนอกรูปแบบขึ้น เรียกว่า "โครงการชุดปฏิบัติการพิเศษทหารพราน ชายแดนไทย - กัมพูชา"
- โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง หรือโครงการอีสานเขียว เป็นโครงการหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ
ในการพัฒนาภาคอีสาน