คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 26

ลำดับที่ยี่สิบหก

พลเอก สุจินดา คราประยูร
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๒๖
( ระหว่าง ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๓ - ๖ เมษายน ๒๕๓๕ )


วันเกิด ๖ สิงหาคม ๒๔๗๖
เป็นบุตรนายจวง และ นางพงษ์ คราประยูร ภริยาคือ คุณหญิงวรรณี คราประยูร
การศึกษา
- พ.ศ.๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์
- พ.ศ.๒๕๐๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๐๖ ศึกษาที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๐๗ ศึกษาหลักสูตรนายทหารปืนใหญ่ชั้นสูง ฟอร์ทซิลสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.๒๕๐๘ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ฟอร์ทลีเวินเวิร์ธสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.๒๕๑๐ หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงสำหรับนายทหารผู้ใหญ่ ฟอร์ทน๊อคซ์ สหรัฐอเมริกา
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๕๐๑ ประจำกองร้อย กรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ต่อมารักษาราชการ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองบังคับการทหารปืนใหญ่ กองพลที่ ๔
- พ.ศ.๒๕๐๒ รักษาราชการนายทหารสื่อสาร กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ และรับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.๒๕๐๓ รักษาราชการผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑
- พ.ศ.๒๕๐๔ รับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.๒๕๐๕ ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑ และรับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.๒๕๐๗ ครูกองการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.๒๕๑๐ รักษาราชการอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.๒๕๑๓ หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
- พ.ศ.๒๕๑๔ รองผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และรับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.๒๕๑๗ หัวหน้าแผนกกรมข่าวทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๘ รักษาราชการนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมข่าวทหารบกและรับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.๒๕๒๒ หัวหน้ากอง กรมข่าวทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๔ รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๕ เจ้ากรมยุทธการทหารบก และรับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.๒๕๒๘ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ และรับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.๒๕๒๙ รองเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๓๐ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.๒๕๓๒ รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๓๓ ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๓๔ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๑๓ ราชการสงครามเวียดนาม ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
- พ.ศ.๒๕๒๕ ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๕๒๖ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๘ ราชองครักษ์เวร ต่อมาเป็นราชองครักษ์พิเศษ
- พ.ศ.๒๕๓๒ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ ต่อมาเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบ ที่ ๒ รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ กองพันที่ ๒๑ รักษาพระองค์ และนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพันที่ ๑ รักษาพระองค์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๕๑๓ เหรียญราชการชายแดน
- พ.ศ.๒๕๑๔ เหรียญชัยสมรภูมิ (สงครามเวียดนาม) และได้เครื่องหมายเปลวระเบิด สำหรับประดับแพรแถบเหรียญ ใน พ.ศ.๒๕๑๖
- พ.ศ.๒๕๑๗ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๑๙ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๒๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๒๔ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๒๖ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒ และประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๒๙ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๓๑ มหาวชิรมงกุฎ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๓๒ เหรียญลูกเสือสดุดี และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๓๓ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ผลงานที่สำคัญ
- เร่งรัดการพัฒนากองทัพบก โดยเน้นหนักการเสริมสร้างหน่วยกำลังรบให้มีความพร้อมรบ และส่งเสริมสวัสดิการกำลังพล กำหนดแนวทางในการปฏิบัติโดยให้ยึดหลัก ๓ ร. ได้แก่ ริเริ่ม รวดเร็ว และรอบคอบ คือให้ผู้บังคับหน่วยทั้งหลาย มีความคิด
ริเริ่ม และทำงานด้วยความรวดเร็ว เพราะการทำงานด้วยความรวดเร็วนี้จะทำให้ได้ชัยชนะ แต่ก็ต้องมีความรอบคอบ
ในการทำงานด้วย
- สนับสนุนร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน