คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 27

ลำดับที่ยี่สิบเจ็ด

พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๒๗
( ระหว่าง ๗ เมษายน ๒๕๓๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ )


วันเกิด ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๗๖
เป็นบุตร พันตำรวจตรี ฉัตร และ นางประยง หนุนภักดี ภริยา คือ แพทย์หญิง คุณหญิง สุมนา หนุนภักดี
การศึกษา
- พ.ศ.๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม ๖ โรงเรียนอำนวยศิลป์
- พ.ศ.๒๕๐๑ สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๐๕ สำเร็จหลักสูตรทหารร่ม และการรบพิเศษ รุ่นที่ ๑๒
- พ.ศ.๒๕๑๐ สำเร็จหลักสูตร เสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๓๐ สำเร็จหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๙
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๕๐๑ ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๐๓ ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอิสระ กรมทหารราบที่ ๒๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ และรับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.๒๕๐๔ รับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.๒๕๐๖ ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ และรับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.๒๕๑๑ อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.๒๕๑๕ รองผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน และรับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.๒๕๑๙ รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้บังคับกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๕ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ รับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.๒๕๒๗ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๙ แม่ทัพภาคที่ ๒ และรับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.๒๕๓๒ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.๒๕๓๓ รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรับพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ เป็น พลตำรวจเอก
เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๔
- พ.ศ.๒๕๓๕ ผู้บัญชาการทหารบก
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๕๐๔ ราชการสงคราม ณ ประเทศเกาหลี
- พ.ศ.๒๕๑๒ ราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
- พ.ศ.๒๕๒๑ ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๕๒๒ สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.๒๕๒๔ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๕ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๖ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๓๐ ราชองครักษ์พิเศษ และราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๕๓๒ สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.๒๕๓๓ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๓๕ ตุลาการศาลทหารสูงสุด และนายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๓๗ นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๕๐๖ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๐๗ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๕
- พ.ศ.๒๕๐๘ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๑๒ เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๕๑๔ เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม)
- พ.ศ.๒๕๑๕ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๒๐ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๒๖ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๒๘ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๓๐ มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๑
- พ.ศ.๒๕๓๒ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๓๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๔ อัศวิน
- พ.ศ.๒๕๓๔ เหรียญกล้าหาญ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓ และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔
- พ.ศ.๒๕๓๕ ทุติยจุลจอมเกล้า
ผลงานที่สำคัญ
- พัฒนาขวัญและสวัสดิการแก่กำลังพลกองทัพบก โดยมีโครงการที่สำคัญหลายโครงการ เช่น โครงการจัดตั้งหมู่บ้านนักรบไทยสำหรับกำลังพลที่ทุพพลภาพจากการรบให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โครงการจัดสร้างสวนสุขภาพ โครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เป็นต้น