คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 29

ลำดับที่ยี่สิบเก้า

พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๒๙
( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ )


วันเกิด ๘ ตุลาคม ๒๔๗๘
เป็นบุตร นายกมล และนางวรรณะ ผลาสินธุ์ ภริยาชื่อ พลตรีหญิง คุณหญิง พวงเพ็ญ
ผลาสินธุ์
การศึกษา
- โรงเรียนสามัญ ที่โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- พ.ศ.๒๕๐๒ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (หลักสูตร ๕ ปี)
- พ.ศ.๒๕๐๓ หลักสูตรจู่โจมและส่งทางอากาศ (นายทหาร) รุ่นที่ ๑
อบรมการรบพิเศษ (นายทหาร)
ศึกษาประโยคครูมัธยม (ปม.)
หลักสูตรผู้บังคับหมวดเหล่าราบ รุ่นที่ ๔
- พ.ศ.๒๕๐๗ หลักสูตรทหารราบยานเกราะ รุ่นที่ ๑
หลักสูตรผู้บังคับกองร้อยเหล่าราบ รุ่นที่ ๒๖
- พ.ศ.๒๕๐๘ หลักสูตรผู้บังคับกองพันเหล่าราบ รุ่นที่ ๑๔
- พ.ศ.๒๕๐๙ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๔๕
- พ.ศ.๒๕๒๑ วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรประจำ ชุดที่ ๒๓
- พ.ศ.๒๕๓๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๑
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๕๐๒ ประจำกองบังคับการ ศูนย์การทหารราบ
ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กรมผสมที่ ๑๓ กองพันทหารราบที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๐๓ รับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.๒๕๐๔ รับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.๒๕๐๕ ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
ร้อยอิสระ (เกาหลี) ผลัดที่ ๑๔
- พ.ศ.๒๕๐๗ ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กรมผสมที่ ๑๓ กองพันทหารราบที่ ๑
ครูแผนกวิชาการรบพิเศษ และส่งทางอากาศโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ และรับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.๒๕๑๐ รักษาราชการ ประจำแผนกกรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๑ นายทหารฝ่ายเสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และรับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.๒๕๑๒ นายทหารฝ่ายเสนาธิการสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
นายทหารยุทธการ กรมสนับสนุน กองพลทหารอาสาสมัคร ผลัดที่ ๒ ส่วนที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๑๓ ประจำแผนก กรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๔ หัวหน้าแผนก กรมยุทธการทหารบก กองอำนวยการฝึก สปอ. (PX-๔๒)
- พ.ศ.๒๕๑๖ รับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.๒๕๑๙ ฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมยุทธการทหารบก และรับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.๒๕๒๒ หัวหน้ากอง กรมยุทธการทหารทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๖ ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๗ รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๒๘ เจ้ากรมยุทธการทหารบก และรับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.๒๕๓๑ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ และรับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.๒๕๓๓ รองเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๓๕ เสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.๒๕๓๖ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๓๗ เสนาธิการทหาร และรับพระราชทานยศพลเอก (อัตราจอมพล)
- พ.ศ.๒๕๓๘ ผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเรือเอก, พลอากาศเอก
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๕๐๕ ปฏิบัติราชการสงคราม ณ ประเทศเกาหลี
- พ.ศ.๒๕๑๒ ปฏิบัติราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
- พ.ศ.๒๕๑๖ ปฏิบัติราชการพิเศษนอกประเทศ (พนมเปญ)
- พ.ศ.๒๕๒๔ ปฏิบัติราชการพิเศษชายแดนไทย/กัมพูชา (หน.บก.ควบคุม ๕๐๖)
- พ.ศ.๒๕๒๕ ปฏิบัติหน้าที่เป็น หัวหน้าฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
- พ.ศ.๒๕๒๘ ราชองครักษ์
- พ.ศ.๒๕๓๐ นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๓๑ ราชองครักษ์พิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กองอำนวยการ การฝึกร่วม ๒๐๗
- พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
เป็นสมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นตุลาการศาลทหารสูงสุด
- พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นสมาชิกวุฒิสภา
เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
- พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
เป็นตุลาการศาลทหารสูงสุด
- พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นตุลาการศาลทหารสูงสุด
เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเสนาธิการ ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด
- พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นตุลาการศาลทหารสูงสุด
เป็นนายทหารพิเศษประจำ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๕๐๖ เหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี)
- พ.ศ.๒๕๐๗ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๐๙ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๑๒ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๑๓ เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ชั้น ๒)
- พ.ศ.๒๕๑๔ เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม)
- พ.ศ.๒๕๑๗ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๑๘ เหรียญราชการชายแดน
- พ.ศ.๒๕๒๐ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๒๒ เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๕๒๓ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๒๕ ทิพยาภรณ์ (เบญจมาภรณ์ช้างเผือก)
- พ.ศ.๒๕๒๘ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๕๓๐ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๓๒ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๕๓๕ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ชั้น ๑)
- พ.ศ.๒๕๓๙ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.๒๕๓๙ เหรียญรัตนาภรณ์
- พ.ศ.๒๕๔๐ ทิตุยจุลจอมเกล้า
ผลงานที่สำคัญ
- ได้กำหนดแนวความคิดในการเสริมสร้างกำลังกองทัพบก โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างกองทัพ
ให้กะทัดรัด ได้สมดุล มีความอ่อนตัว มีความพร้อมสามารถทำการรบได้อย่างต่อเนื่องและมีความทันสมัยในทุกด้าน
- ได้กำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาหน่วย/เหล่า ร., ม., ป., ส. และหน่วยบิน ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๙
- ได้กำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบกำลังสำรองจากระบบ ๓ : ๓ : ๔ ไปสู่ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ และริเริ่มกำหนดแนวความคิดในการพัฒนาระบบกำลังสำรองไปสู่ระบบกำลังสำรองอาสาสมัคร
- ได้ริเริ่มและกำหนดแนวทางในการจัดตั้ง "หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง" (นสร.)
โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่มีเอกภาพในการรับผิดชอบระบบกำลังสำรองของกองทัพบกทั้งระบบ
- ได้จัดตั้ง "ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก" (ศทท.ทบ.) เพื่อรับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของกองทัพบก