คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 30

ลำดับที่สามสิบ

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๓๐
( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ )


วันเกิด ๒๓ สิงหาคม ๒๔๘๑
เป็นบุตรนายเปลี่ยน และนางมุ้ย ฐานะจาโร ภริยาคือ คุณหญิงอรวรรณ ฐานะจาโร
การศึกษา
- พ.ศ.๒๔๙๗ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ จาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- พ.ศ.๒๕๐๐ เข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมนายร้อย
- พ.ศ.๒๕๐๕ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๕๐๗ หลักสูตรชั้นนายร้อย และหลักสูตรการรบจู่โจม ณ ฟอร์ท เบนนิ่ง สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.๒๕๑๑ หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๔๘ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๓๖ หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๖
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๕๐๕ ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก ร้อยอาวุธเบา กองพันที่ ๒ กรมทหารราบ ที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
รับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.๒๕๐๗ รับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.๒๕๐๙ ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พ.ศ.๒๕๑๐ รับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.๒๕๑๒ ประจำกอง กองบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๑๓ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารอาสาสมัคร ผลัดที่ ๓ ส่วนที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๑๔ รับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.๒๕๑๖ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองพลที่ ๑ และรองผู้บังคับการ กองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๑๘ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ รับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.๒๕๒๐ ผู้ช่วยหัวหน้ากองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๒๑ ผู้บังคับกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.๒๕๒๓ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็ก รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๔ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๒
- พ.ศ.๒๕๒๗ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๒๙ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
- พ.ศ.๒๕๓๐ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ รับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.๒๕๓๑ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี
- พ.ศ.๒๕๓๓ รองแม่ทัพภาคที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๓๔ แม่ทัพน้อยที่ ๒ รับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.๒๕๓๕ แม่ทัพภาคที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๓๗ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รับพระราชทานยศพลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก
- พ.ศ.๒๕๓๘ รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ ผู้บัญชาการทหารบก
ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๔ ราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
- พ.ศ.๒๕๑๗ ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๕๑๙ สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
- พ.ศ.๒๕๒๐ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๒๒ สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.๒๕๓๔ นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ.๒๕๓๖ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ.๒๕๓๗ ประธานกรรมการอำนวยการสนามมวยลุมพินี
- พ.ศ.๒๕๓๘ ตุลาการศาลทหารสูงสุด
ประธานสภามวยไทยโลก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๕๑๖ เหรียญชัยสมรภูมิ เครื่องหมายเปลวระเบิดสงครามเวียดนาม เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓
- พ.ศ.๒๕๓๖ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๓๗ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๕๓๙ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๕๔๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ (มหาโยธิน)
ผลงานที่สำคัญ
- ได้จัดตั้งหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Deployment Force) ระดับกองพันทหารราบของกองทัพบก
และกองทัพภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้กำลังและ รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
- ได้กำหนดความพร้อมรบของหน่วยระดับกรมทหารราบ โดยกำหนดให้ทุก
กรมทหารราบมีขีดความสามารถที่จะประกอบกำลังเป็นกองพันพร้อมรบ (อัตราเต็ม) ได้ ๑ กองพัน
- ได้จัดตั้งกองพันทหารราบ เพื่อปฏิบัติการรบในพื้นที่ป่า - ภูเขา ให้กับกองทัพภาคที่ ๓
- ได้จัดตั้งกองพันข่าวกองทางทหารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านการข่าวของ ทบ.
- พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศความเป็นมิตรที่ดีต่อกันระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน
อันเป็นผลดีต่อการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน
- ได้ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยการดำเนินโครงการ. "ไทยช่วยไทย ขายดอลล์ ฝากบาท" และโครงการ "ไทยช่วยไทย บริจาคทองช่วยชาติ" เพื่อรณรงค์ สร้างกระแสชาตินิยมของคนไทย ในการช่วยกัน
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ