คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 32

ลำดับที่สามสิบสอง

ยศ ชื่อ
พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ หมายเลขประจำตัว ๑๐๕๓๓๐๐๗๑๔
เกิด
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๗ บ้านในค่ายทหาร ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
บิดา
จอมพล เกรียงไกร อัตตะนันทน์
มารดา
คุณหญิง กานดา อัตตะนันทน์
ภริยา
คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์
บุตร
น.ส.นนทิเนตร อัตตะนันทน์ น.ส.ชุติมา อัตตะนันทน์
ร.ต.โอภาส อัตตะนันทน์ ร.ต.นนทพล อัตตะนันทน์
คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการ
  -พ.ศ.๒๕๐๓ รร.เซนต์คาเบรียล ชั้น ม.๖
  -พ.ศ.๒๕๐๕ รร.เตรียมทหารชั้นปีที่ ๒
  -พ.ศ.๒๕๑๐ รร.นายร้อย จปร.ชั้นปีที่ ๕
วุฒิการศึกษาเมื่อรับราชการแล้ว
  -พ.ศ.๒๕๑๐ หลักสูตรจู่โจม (จปร.) รุ่นที่ ๑๔ รร.ศสพ.
  -พ.ศ.๒๕๑๐ หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๒ รร.ร.ศร.
  -พ.ศ.๒๕๑๑ หลักสูตรโดดร่ม รุ่นที่ ๔๐ รร.ศสพ.
  -พ.ศ.๒๕๑๔ หลักสูตรภาษาอังกฤษและอาวุธนำวิถี รุ่นที่ ๑/๑๔ ยศ.ทบ.
  -พ.ศ.๒๕๑๕ หลักสูตรชั้นนายพัน ฟอร์ค เบนนิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา
  -พ.ศ.๒๕๑๖ หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๕๓ รร.สธ.ทบ.
  -พ.ศ.๒๕๒๔ หลักสูตรการรบร่วมอากาศพื้นดิน รุ่นที่ ๖๓ รร.การรบร่วม คปอ.ทอ.
  -พ.ศ.๒๕๒๔ หลักสูตร เสธ.ทหาร รุ่นที่ ๒๓ รร.สธ.ทหาร บก.ทหารสูงสุด
  -พ.ศ.๒๕๓๔ หลักสูตร วทอ.สอส.รุ่นที่ ๒๖ วทอ.
  -พ.ศ.๒๕๔๐ หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ ๑๐
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  -พ.ศ.๒๕๑๓ เหรียญชัยสมรภูมิเกาหลี
  -พ.ศ.๒๕๑๖ ตติยจุลจอมเกล้าสืบสกุล จอมพล เกรียงไกร อัตตะนันทน์
  -พ.ศ.๒๕๑๗ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จม.)
  -พ.ศ.๒๕๑๘ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
  -พ.ศ.๒๕๑๙ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จช.)
  -พ.ศ.๒๕๒๔ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ตม.)
  -พ.ศ.๒๕๒๖ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)
  -พ.ศ.๒๕๒๖ รัตนาภรณ์ ชั้น ๔
  -พ.ศ.๒๕๒๙ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
  -พ.ศ.๒๕๓๑ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
  -พ.ศ.๒๕๓๒ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒
  -พ.ศ.๒๕๓๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)
  -พ.ศ.๒๕๓๖ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)
  -พ.ศ.๒๕๔๑ มหาวชิรมงกุฎ (มวม.)
  -พ.ศ.๒๕๔๔ มหาประถมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)
  -พ.ศ.๒๕๔๕ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑
ตำแหน่งหรือราชการพิเศษ
  -พ.ศ.๒๕๑๑ นายทหารติดต่อประจำ หน่วยทหารชาติภาคี สปอ.
    สมาชิกชาติภาคีป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองพลน้อยที่ ๑๔ เครือจักภพ
  -พ.ศ.๒๕๑๒ ราชการสงคราม ประเทศเกาหลี ร้อยอิสระ ผลัดที่ ๒๑
  -พ.ศ.๒๕๑๔ ผช.หน.กร.กอ.ปค.เขต ๑
  -พ.ศ.๒๕๔๕ ช่วยราชการ กอ.ปค.(ประจำ สง.กอ.ปค.)
  -พ.ศ.๒๕๒๑ ที่ปรึกษา ฉก.พล.๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๒๓ ปฏิบัติหน้าที่ เสธ.ร.๓๑ รอ. ตามแผนป้องกันประเทศ อ.วัฒนานคร จว.ปราจีนบุรี
  -พ.ศ.๒๕๒๖ ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.กกล.บูรพา อ.วัฒนานคร จว.ปราจีนบุรี
  -พ.ศ.๒๕๓๙ ปฏิบัติหน้าที่ราชการในห้วงประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
ความชอบพิเศษ
  -พ.ศ.๒๕๒๒ ราชองครักษ์เวร ถึงปัจจุบัน
  -พ.ศ.๒๕๓๐ รับพระราชทานเครื่องหมายทหารเสือกิตติมศักดิ์
  -พ.ศ.๒๕๓๐ รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักทำลายวัตถุระเบิดกิตติมศักดิ์
  -พ.ศ.๒๕๓๐ รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษสงครามทุ่นระเบิด
  -พ.ศ.๒๕๓๐ รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษในการบินของนักบิน ทบ. กิตติมศักดิ์
  -พ.ศ.๒๕๓๑ ตุลาการศาลทหารกรุงเทพฯ
  -พ.ศ.๒๕๓๒ รับเหรียญสมนาคุณ อผศ.
  -พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ ร.๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ ร.๓๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ ร.๑๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ กรม นนร.รอ.
  -พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ ร.๒๑ รอ.
ยศทหาร
  -พ.ศ.๒๕๑๐ ว่าที่ ร.ต.
  -พ.ศ.๒๕๑๐ ร.ต.
  -พ.ศ.๒๕๑๑ ร.ท.
  -พ.ศ.๒๕๑๔ ร.อ.
  -พ.ศ.๒๕๑๘ พ.ต.
  -พ.ศ.๒๕๒๓ พ.ท.
  -พ.ศ.๒๕๒๕ พ.อ.
  -พ.ศ.๒๕๒๘ พ.อ.(พ.)
  -พ.ศ.๒๕๓๕ พล.ต.
  -พ.ศ.๒๕๔๐ พล.ท.
  -พ.ศ.๒๕๔๔ พล.อ.
ตำแหน่ง
  -พ.ศ.๒๕๑๐ ประจำ ศร.
  -พ.ศ.๒๕๑๑ ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ผส.๒ ร.๑ พัน.๒
  -พ.ศ.๒๕๑๑ ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๑๒ ผบ.มว.ปล.ร.๒๑ รอ.ร้อย.อิสระ ผลัดที่ ๒๑
  -พ.ศ.๒๕๑๓ ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๑๔ ผบ.มว.อวน.ร.๑ พัน.๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๑๕ ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๑๖ ฝอ.๓ ร.๑ พัน.๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๑๗ อจ.รร.ร.ศร.
  -พ.ศ.๒๕๑๘ ฝอ.๓ ร.๑ พัน.๒ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๒๑ รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๒๓ เสธ.ร.๓๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๒๕ รอง ผบ.ร.๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๒๘ ผบ.ร.๑.รอ.
  -พ.ศ.๒๕๓๓ รอง ผบ.พล.๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๓๕ ผบ.พล.๑ รอ.
  -พ.ศ.๒๕๓๙ รอง มทภ.๑
  -พ.ศ.๒๕๔๐ มทน.๑
  -พ.ศ.๒๕๔๑ ผบ.รร.จปร.
  -พ.ศ.๒๕๔๓ มทภ.๑
  -พ.ศ.๒๕๔๔ เสธ.ทบ.