คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 33

ลำดับที่สามสิบสาม

พลเอก ชัยสิทธิ์  ชินวัตร
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๓๓


 

ประวัติ

พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร มีชื่อเล่นว่า "ตุ้ย" เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2488 

เป็นบุตรของพันเอกศักดิ์ ชินวัตร และนางทวี ชินวัตร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2503 หลังจากนั้นได้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 5 และได้เลือกเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายร้อย (จปร.รุ่นที่ 16 ) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยเลือกเหล่าทหารช่าง จนสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2511 และได้รับพระราชทานยศเป็น ว่าที่ร้อยตรีในตำแหน่งผู้บังคับหมวดทหารช่าง สังกัดกองพันทหารช่างที่ 4


การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

การศึกษาทางทหาร

พ.ศ. 2506 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕

พ.ศ. 2512 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯ รุ่น ๑๖

พ.ศ. 2522 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๕๗

พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๐

การศึกษาต่างประเทศ

พ.ศ. 2519 หลักสูตร ชั้นนายพันทหารช่าง ฟอร์ท เบลวัว เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งที่สำคัญทางทหาร

พ.ศ. 2512 ผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่างที่ ๔

พ.ศ. 2516 ผู้บังคับกองร้อยทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ ๔

พ.ศ. 2517 นายทหารส่งกำลังกองพันทหารช่างที่ ๓

พ.ศ. 2518 ครู โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง

พ.ศ. 2521 ผู้บังคับกองร้อย โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง

พ.ศ. 2522 ผู้ช่วยหัวหน้ากองส่งกำลัง กองทัพภาคที่ ๓

พ.ศ. 2524 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองแผนและโครงการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓

พ.ศ. 2525 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารช่างที่ ๑๑๒

พ.ศ. 2526 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กรมทหารช่างที่ ๑๑

พ.ศ. 2528 เสนาธิการกรมทหารช่างที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๓๐ รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑๑

พ.ศ. 2533 ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ ๔ กองพลพัฒนาที่ ๔

พ.ศ. 2539 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔

พ.ศ. 2541 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (ยศ พลตรี)

1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด (ยศ พลโท)

เม.ย.-ก.ย. พ.ศ. 2545 ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด

1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ยศ พลเอก)

1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้บัญชาการทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ประถมภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
มหาวิชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก