คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 34

ลำดับที่สามสิบสี่

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารบก


 

 

 

 

 

ยศ ชื่อ-นามสกุล
เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน


ภรรยา
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
๑๑ สิงหาคม ๒๔๘๘
๕๘ ซอยลาดพร้าว ๗๑ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

-

คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๐๕  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
พ.ศ.๒๕๐๘  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๖
พ.ศ.๒๕๑๒  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๑๗

วุฒิการศึกษาเมื่อรับราชการ พ.ศ.๒๕๒๑  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๕๖
พ.ศ.๒๕๔๐  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๐

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญราชการพิเศษ
พ.ศ.๒๕๑๕  เหรียญชัยสมรภูมิ
พ.ศ.๒๕๑๗  เหรียญราชการชายแดน
พ.ศ.๒๕๒๕  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย, เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๑
พ.ศ.๒๕๔๓  มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ.๒๕๔๗  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ราชการพิเศษและ ราชการสนามชายแดน พ.ศ.๒๕๑๒ ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ บริเวณเทือกเขาภูพาน ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ ๓๐๒
พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๔ ปฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ)
พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๗ ปฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๘ ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตำแหน่งนายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบเฉพาะกิจ ที่ ๒๑๒
พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๔๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ ในตำแหน่ง
- รองผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ ๒๑๑
   (ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๑)
- ผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ ๒๐๒
- ผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ ๑๒๓
- ผู้บังคับการกรมทหารราบเฉพาะกิจที่ ๑๒
- ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา

ตำแหน่งราชการที่สำคัญ - รองแม่ทัพภาคที่ ๑
- แม่ทัพน้อยที่ ๑
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
- แม่ทัพภาคที่ ๑
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบ
และรางวัลที่ได้รับ
- ราชองครักษ์เวร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยวังไกลกังวล ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
- ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ จนถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๒๕๔๕-๒๕๔๖)
- ประธานกรรมการโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี (๒๕๔๕-๒๕๔๖)
- ประธานนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๖ (ทบ.) มาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน
- ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ สาขาการพัฒนาทางทหาร

ยศทหาร - พ.ศ.๒๕๑๒  ร้อยตรี
- พ.ศ.๒๕๑๔  ร้อยโท
- พ.ศ.๒๕๑๘  ร้อยเอก
- พ.ศ.๒๕๒๑  พันตรี
- พ.ศ.๒๕๒๔  พันโท
- พ.ศ.๒๕๒๗  พันเอก
- พ.ศ.๒๕๓๓  พันเอก (พิเศษ)
- พ.ศ.๒๕๓๙  พลตรี
- พ.ศ.๒๕๔๑  พลโท
- พ.ศ.๒๕๔๖  พลเอก

ตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๑๒  ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ ๒ กรมผสมที่ ๓
พ.ศ.๒๕๑๔  ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๑๗  ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๑๙ นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๒๐  ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
พ.ศ.๒๕๒๒  นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๒๓  รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๒๔  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๒๗  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๒๙  รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๓๒  ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๓๖  รองผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๓๙  ผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๔๐  รองแม่ทัพภาคที่ ๑
พ.ศ.๒๕๔๑  แม่ทัพน้อยที่ ๑
พ.ศ.๒๕๔๓  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พ.ศ.๒๕๔๔  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๕  แม่ทัพภาคที่ ๑
พ.ศ.๒๕๔๖  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.๒๕๔๗  ผู้บัญชาการทหารบก