คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 35

ลำดับที่สามสิบห้า

พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน

 


เกิดเมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๒๔๘๙
สำเร็จการศึกษาจาก รร.วัดพระศรีมหาธาตุ กทม., รร.ตท.รุ่นที่ ๖, รร.จปร.รุ่นที่ ๑๗

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการ
พ.ศ.2511
:: หลักสูตรส่งทางอากาศ รร.ร.ศร.
 พ.ศ.2511 :: หลักสูตรชั้นนายร้อย รร.ร.ศร.
พ.ศ.2512 หลักสูตร ผบ.มว.ช่างโยธาและกระสุน รร.ร.ศร
พ.ศ.2512 หลักสูตรจู่โจม รร.ร.ศร.
พ.ศ.2516 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ยศ.ทบ.
 พ.ศ.2519 หลักสูตรลาดตระเวนระยะไกล รร.ร.ศร.
 พ.ศ.2521หลักสูตรชั้นนายพัน รร.ร.ศร.
พ.ศ.2522 หลักสูตรประจำ ชุดที่ 57 รร.สธ.ทบ.สบส
พ.ศ.2542 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(การทหาร) รร.สธ.ทบ.สบส.
 พ.ศ.2542 หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 42

 8. ยศทหาร
พ.ศ.2512 ร้อยตรี      พ.ศ.2522 :: พันตรี    พ.ศ.2542 :: พลตร
พ.ศ.2514 ร้อยโท      พ.ศ.2526 :: พันโท    พ.ศ.2545 :: พลโท
พ.ศ.2518 ร้อยเอก     พ.ศ.2530 :: พันเอก

 9. ตำแหน่ง
25พ.ศ.12 ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร.ศร.
พ.ศ.2513 ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร.1 พัน.2 พล.อสส.(พลัดที่ 3 ส่วนที่ 1)
พ.ศ.2514 ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร.ศร.
พ.ศ.2516 ผบ.มว.รร.ร.ศร.
พ.ศ.2519 รอง ผบ.ร้อย.ลว.ไกลที่ 9
พ.ศ.2520 ผบ.ร้อย.อวบ.ร.พัน.1 ผส.15
พ.ศ.2521 ประจำ รร.สธ.ทบ.สบส.
พ.ศ.2522 ผบ.ร้อย.ลว.ไกลที่ 2
พ.ศ.2526 : ผบ.รพศ.1 พัน.2
พ.ศ.2530 รอง ผบ.รพศ.1
พ.ศ.2533 ผบ.รพศ.1
พ.ศ.2547 ผช.ผบ.ทบ.
พ.ศ. 2548 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ เป็น ผบ.ทบ.
พ.ศ.2537 รอง ผบ.พล.รพศ.1
พ.ศ.2542 ผบ.พล.รพศ.1
พ.ศ.2545 รอง ผบ.นสศ.
พ.ศ.2545 ผบ.นสศ.
พ.ศ.2547 :: ผช.ผบ.ทบ.
พ.ศ.2548 :: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ เป็น ผบ.ทบ.

10. เครื่องราชอิสริยาภรณ
10.1 ประเภทบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
พ.ศ.2519 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
พ.ศ.2527 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
พ.ศ.2532 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
พ.ศ.2534 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช)
พ.ศ.2538 ประถมาภรณ์มงกุฎไทยท (ป.ม.)
พ.ศ.2542 ประถมภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
10.2 ประเภทเหรียญราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จกล้าหาญ
พ.ศ.2513 เหรียญกล้าหาญสหรัฐ ฯ ACM" V "
พ.ศ.2515 เหรียญชัยสมรภูมิ(วน.)ประดับเปลวระเบิด
พ.ศ.2516 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 (ส.ช.)
 10.2 ประเภทเหรียญราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จราชการ
พ.ศ.2525 เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.)
พ.ศ.2532 เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)

11. ราชการพิเศษ
พ.ศ.2512 ปราบปรามคอมมิวนิสต์
พ.ศ.2513 ราชการสงครามประเทศเวียดนาม
พ.ศ.2522 ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ
พ.ศ.2523 ปฏิบัติราชการพิเศษหน่วยผสมพตท.12
พ.ศ.2525-2526 :ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ
พ.ศ.2527-2530 ปฏิบัติราชการพิเศษ โครงการ 506
(นปพ.838)
พ.ศ.2531-2533:ปฏิบัติราชการพิเศษ โครงการ 824
พ.ศ.2534-2537 :ปฏิบัติราชการพิเศษ โครงการ 506
พ.ศ.2538-2545 :ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ