คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 36

ลำดับที่สามสิบหก

 

ประวัติย่อ

พลเอก อนุพงษ์   เผ่าจินดา

ยศ ชื่อ นามสกุล         พลเอก อนุพงษ์     เผ่าจินดา

เกิด    วันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๔๙๒

ที่อยู่ปัจจุบัน        ๗๗/๑๙  หมู่ ๗  แขวงศาลาธรรมสพน์     เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ

ภริยา               นางกุลยา            เผ่าจินดา
บุตร                 ๑. นาย ยุทธพงษ์ เผ่าจินดา
                      ๒. นางสาว วิมลิน เผ่าจินดา

คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการ

                        - พ.ศ.๒๕๐๘                  โรงเรียนพันธะศึกษา  แผนกมัธยม

                        - พ.ศ.๒๕๐๙                   โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร

                        - พ.ศ.๒๕๑๐                   โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๐

                        - พ.ศ.๒๕๑๕                  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๑

วุฒิการศึกษาเมื่อรับราชการแล้ว

                        - พ.ศ.๒๕๑๗                  หลักสูตรชั้นนายร้อย          โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

                        - พ.ศ.๒๕๒๐                   หลักสูตรชั้นนายพัน           โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

                        - พ.ศ.๒๕๒๕                  หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๖๑

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

                        - พ.ศ.๒๕๓๖                   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                        - พ.ศ.๒๕๔๔                  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                        - พ.ศ.๒๕๔๗                  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ปี  ๒๕๔๖ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                        - พ.ศ.๒๕๑๗                  เหรียญชายแดน

                        - พ.ศ.๒๕๑๘                  เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒

                        - พ.ศ.๒๕๒๕                  ตริตาภรณ์มงกุฏไทย  (ต.ม.)

                        - พ.ศ.๒๕๓๐                   เหรียญจักรมาลา

                        - พ.ศ.๒๕๔๐                  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.)

                        - พ.ศ.๒๕๔๓                  ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

                        - พ.ศ.๒๕๔๖                  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

                        - พ.ศ.๒๕๔๙                  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

                        - พ.ศ.๒๕๕๑                  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ตำแหน่งราชการพิเศษ

                        - พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๗      ปฏิบัติราชการสงคราม  บก.หน่วยผสม ๓๓๓

                        - พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๑๙      ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

                        - พ.ศ.๒๕๒๑ ๒๕๔๕     ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศในกองกำลังบูรพา

                        - พ.ศ.๒๕๒๕ ปัจจุบัน     มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองครักษ์เวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ 

                        - พ.ศ.๒๕๔๕                  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.๒๑ รอ.

                        - พ.ศ.๒๕๔๖                   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.๒ รอ.

                        - พ.ศ.๒๕๔๖                   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.๑ รอ.

                        - พ.ศ.๒๕๔๙                   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.๑๑ รอ.

ยศทหาร

                        - พ.ศ.๒๕๑๕                   ร้อยตรี

                        - พ.ศ.๒๕๑๗                   ร้อยโท 

                        - พ.ศ.๒๕๒๐                   ร้อยเอก

                        - พ.ศ.๒๕๒๔                   พันตรี

                        - พ.ศ.๒๕๒๙                   พันโท

                        - พ.ศ.๒๕๓๓                   พันเอก

                        - พ.ศ.๒๕๔๕                   พลตรี

                        - พ.ศ.๒๕๔๘                   พลโท

                        - พ.ศ.๒๕๔๙                   พลเอก

ตำแหน่ง

                        - พ.ศ.๒๕๑๕                 ผู้บังคับหมวดอาวุธกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๒๐                   นายทหารยุทธการ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๒๔                   รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๒๖                    รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๒๙                   ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๓๓                   เสนาธิการกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๓๕                   รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๓๙                   ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๔๑                   เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๔๑                   รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๔๕                   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๔๖                   ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

                        - พ.ศ.๒๕๔๗                   รองแม่ทัพภาคที่ ๑

                        - พ.ศ.๒๕๔๘                  แม่ทัพภาคที่ ๑  

                        - พ.ศ.๒๕๔๙                  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

                        - พ.ศ.๒๕๕๐                  ผู้บัญชาการทหารบก