คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 37

ลำดับที่สามสิบเจ็ด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วัน/เดือน/ปีเกิด ๒๑ มีนาคม ๒๔๙๗
   
การศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๑๔
 • พ.ศ.๒๕๑๙
 • พ.ศ.๒๕๑๙
 • พ.ศ.๒๕๒๔
 • พ.ศ.๒๕๒๘
 • พ.ศ.๒๕๕๐
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๒
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๓
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๕๑
 • หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๓๔
 • หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๖๓
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาราจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๐
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๓๓
 • พ.ศ.๒๕๔๑
 • พ.ศ.๒๕๔๖
 • พ.ศ.๒๕๔๙
 • พ.ศ.๒๕๕๑
 • พ.ศ.๒๕๕๒
 • พ.ศ.๒๕๕๓
 • พ.ศ.๒๕๕๗
 • พ.ศ.๒๕๕๗
 • ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
 • ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
 • ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • แม่ทัพภาคที่ ๑
 • เสนาธิการทหารบก
 • รองผู้บัญชาการทหารบก
 • ผู้บัญชาการทหารบก
 • หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พ.ศ.๒๕๒๙
 • พ.ศ.๒๕๓๓
 • พ.ศ.๒๕๔๒
 • พ.ศ.๒๕๔๘
 • พ.ศ.๒๕๕๑
 • พ.ศ.๒๕๕๓
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๑
 • เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร
 • ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ ต่างประเทศ
 • พ.ศ.๒๕๕๔

 • พ.ศ.๒๕๕๕
 • พ.ศ.๒๕๕๕
 • พ.ศ.๒๕๕๕
 • Honrary Malaysian Armed Forces Order for Valour (First Degree),Galant Commander of Malaysian Armed Forces (มาเลเซีย)
 • Pingat Jasa Gemilang (Tentera) (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
 • Bintang Kartika Eka Pakci Utama (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
 • Region of merit (Degree of Commander) (สหรัฐอเมริกา)
ราชการพิเศษ ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
 • พ.ศ.๒๕๓๐
 • พ.ศ.๒๕๔๒
 • พ.ศ.๒๕๔๔
 • พ.ศ.๒๕๕๒
 • พ.ศ.๒๕๔๔
 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์เวร
 • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษ
 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์พิเศษ
 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ตุลาการศาลทหารสูงสุด
ได้โปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษฯ ประจำหน่วย
 • พ.ศ.๒๕๔๕
 • พ.ศ.๒๕๔๕
 • พ.ศ.๒๕๔๕
 • พ.ศ.๒๕๔๕
 • นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
 • นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
รางวัลทางสังคม
 • พ.ศ.๒๕๔๘
 • พ.ศ.๒๕๔๙
 • พ.ศ.๒๕๕๓
 • พ.ศ.๒๕๕๔
 • ได้รับรางวัลคนดีสังคมไทย สาขาส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของชาติ
 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร
 • รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ได้รับการลงคะแนนให้เป็นอันดับ ๑ สุดยอดซีอีโอของภาคราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐแห่งปี ๒๕๕๔ จากผลการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์
ตำแหน่งทางพลเรือนที่ผ่านมา
 • พ.ศ.๒๕๔๙
 • พ.ศ.๒๕๔๙
 • พ.ศ.๒๕๕๐
 • พ.ศ.๒๕๕๓
 • สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
 • คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
 • กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)