คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 38

ลำดับที่สามสิบแปด

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร

วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๕ ส.ค.๒๔๙๘
ภริยา นางวิภาดา สีตบุตร
บุตร นางสาว จุฑาภัค สีตบุตร
นาย ภูวเดช สีตบุตร
การศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๑๔
 • พ.ศ.๒๕๑๖
 • พ.ศ.๒๕๒๑
 • พ.ศ.๒๕๒๒
 • พ.ศ.๒๕๒๗
 • พ.ศ.๒๕๒๙
 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • รร.เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๔
 • รร.จปร. รุ่นที่ ๒๕
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย
 • หลักสูตรชั้นนายพัน
 • รร.สธ.ทบ.หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๖๕
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๒๑
 • พ.ศ.๒๕๒๔
 • พ.ศ.๒๕๒๙
 • พ.ศ.๒๕๓๒
 • พ.ศ.๒๕๓๔
 • พ.ศ.๒๕๔๐
 • พ.ศ.๒๕๔๕
 • พ.ศ.๒๕๔๗
 • พ.ศ.๒๕๔๙
 • พ.ศ.๒๕๕๐
 • ผบ.มว.ร้อย.อวบ. ร.๒๑ พัน.๓ รอ.
 • ผบ.ร้อย.อวบ. ร.๒๑ พัน.๓ รอ.
 • ฝอ.๓ ร.๒๑ พัน.๓ รอ.
 • ผบ.พัน.กรมนักเรียน  รร.เตรียมทหาร
 • หน.ฝกร. พล.๑ รอ.
 • รอง ผบ. ร.๒๑ รอ.
 • ผบ.ร.๒๑ รอ.
 • รอง ผบ.พล.๑ รอ.
 • เสธ.ทภ.๑
 • ผบ.มทบ.๑๑
งานการเมือง
 • พ.ศ.๒๕๗
 • ได้รับแต่งตั้งแป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
  แห่งชาติอีกหน้าที่หนึ่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราในประเทศและต่างประเทศ
 • พ.ศ.๒๕๒๖
 • พ.ศ.๒๕๒๘
 • พ.ศ.๒๕๒๙
 • พ.ศ.๒๕๒๙
 • พ.ศ.๒๕๓๓
 • พ.ศ.๒๕๓๓
 • พ.ศ.๒๕๔๑
 • พ.ศ.๒๕๔๒
 • พ.ศ.๒๕๔๕
 • พ.ศ.๒๕๔๘
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • หรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒ ประเภท ๒
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒ ประเภท ๑
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทยตริตราภรณ์มงกุฎไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่ง ช้างเผือกตริตราภรณ์ช้างเผือก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เหรียญราม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • เหรียญจักรมาลา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่ง ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย