คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 39

ลำดับที่สามสิบเก้า
ลำดับที่สามสิบเก้า
ยศ/ชื่อ/สกุล พลเอก ธีรชัย นาควานิช
วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๖ พ.ย.๒๔๙๘
ภริยา พลตรีหญิง บุญรักษา นาควานิช
บุตร ๑. นายเบญจพล นาควานิช
๒. นายภัทรพล นาควานิช
ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๔
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๕
สำเร็จหลักสูตรทางทหาร
 • พ.ศ.๒๕๑๙
 • พ.ศ.๒๕๒๐
 • พ.ศ.๒๕๒๑
 • พ.ศ.๒๕๒๙
 • พ.ศ.๒๕๓๐
 • พ.ศ.๒๕๕๒
 • หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๑๐๓ (๕/๑๙) รร.ศสพ.ศสพ.
 • หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ ๔๗ (๒/๒๐) รร.ศสพ.ศสพ.
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๕๕ รร.ร.ศร.
 • หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๔๕ รร.ร.ศร.
 • หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. รุ่นที่ ๖๕ รร.สธ.ทบ.
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๕๒
ยศทหาร
 • พ.ศ.๒๕๒๑
 • พ.ศ.๒๕๒๑
 • พ.ศ.๒๕๒๓
 • พ.ศ.๒๕๒๕
 • พ.ศ.๒๕๒๙
 • พ.ศ.๒๕๓๕
 • พ.ศ.๒๕๓๙
 • พ.ศ.๒๕๕๐
 • พ.ศ.๒๕๕๓
 • พ.ศ.๒๕๕๗
 • ว่า ที่ร้อยตรี
 • ร้อยตรี
 • ร้อยโท
 • ร้อยเอก
 • พันตรี
 • พันโท
 • พันเอก
 • พลตรี
 • พลโท
 • พลเอก
ตำแหน่งสำคัญในการรับราชการที่ผ่านมา
 • พ.ศ.๒๕๒๑
 • พ.ศ.๒๕๒๔
 • พ.ศ.๒๕๒๖
 • พ.ศ.๒๕๒๗
 • พ.ศ.๒๕๒๙
 • พ.ศ.๒๕๓๐
 • พ.ศ.๒๕๓๑
 • พ.ศ.๒๕๓๓
 • พ.ศ.๒๕๓๔
 • พ.ศ.๒๕๓๕
 • พ.ศ.๒๕๓๖
 • พ.ศ.๒๕๓๙
 • พ.ศ.๒๕๔๐
 • พ.ศ.๒๕๔๒
 • พ.ศ.๒๕๔๕
 • พ.ศ.๒๕๔๘
 • พ.ศ.๒๕๕๐
 • พ.ศ.๒๕๕๑
 • พ.ศ.๒๕๕๒
 • พ.ศ.๒๕๕๓
 • พ.ศ.๒๕๕๔
 • พ.ศ.๒๕๕๕
 • พ.ศ.๒๕๕๖
 • พ.ศ.๒๕๕๗
 • ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ผส.๒ ร.พัน.๒
 • ผบ.มว.อวน.ร้อย.สสก.ร.๒ พัน.๒ รอ.
 • นายทหารส่งกำลังบำรุง ร.๒ พัน.๒ รอ.
 • ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๒ พัน.๒ รอ.
 • ผบ.ร้อย.ฝึก ร.๒ พัน.๒ รอ.
 • ผช.หน.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง พล.ร.๒ รอ.
 • ฝยก.ร.๑๒ รอ.
 • รอง ผบ.ร.๑๒ พัน.๒ รอ.
 • รอง ผบ.ร.๑๒ พัน.๓ รอ.
 • หน.ฝ่ายกำลังพล พล. ร.๒ รอ.
 • ผบ.ร.๒ พัน.๑ รอ.
 • เสธ.ร.๒ รอ.
 • รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
 • รอง ผบ.ร.๒ รอ.
 • ผบ.ร.๒ รอ.
 • รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
 • เสธ. ทน.๑
 • รอง มทน.๑
 • รอง มทภ.๑
 • มทน.๑
 • ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.
 • รอง เสธ.ทบ.
 • มทภ.๑
 • ผช.ผบ.ทบ.
ตำแหน่งสำคัญทางพลเรือนที่ผ่านมา
 • พ.ศ.๒๕๕๗
 • พ.ศ.๒๕๕๗
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • พ.ศ.๒๕๕๘
 • ผบ.ทบ.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พ.ศ.๒๕๒๕
 • พ.ศ.๒๕๒๕
 • พ.ศ.๒๕๒๗
 • พ.ศ.๒๕๒๙
 • พ.ศ.๒๕๓๓
 • พ.ศ.๒๕๓๖
 • พ.ศ.๒๕๔๐
 • พ.ศ.๒๕๔๖
 • พ.ศ.๒๕๔๙
 • พ.ศ.๒๕๕๒
 • พ.ศ.๒๕๕๕
 • พ.ศ.๒๕๕๗
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
 • เหรียญราชการชายแดน
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • เหรียญจักรมาลา
 • ตริตราภรณ์ช้างเผือก
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ
 • มหาประถมาภรณ์ช้างเผือก
การปฏิบัติในราชการพิเศษ
 • พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๓
 • พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๒๖
 • พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๓๕
 • พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๔๐
 • พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๔
 • พ.ศ.๒๕๔๘
 • พ.ศ.๒๕๔๙
 • พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
 • พ.ศ.๒๕๕๓
 • พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
 • พ.ศ.๒๕๕๗
 • พ.ศ.๒๕๕๘
 • ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชาตามแผนยุทธการบูรพา
 • ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชาตามแผนยุทธการของ ทภ.๑
 • ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชาตามแผนป้องกันประเทศของ ทบ.
 • ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามคอมมิวนิสต์
 • ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชาตามแผนป้องกันประเทศ ทบ.
 • ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชาตามแผนป้องกันประเทศของ ทบ.
 • ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชาตามแผนป้องกันประเทศของ ทภ.๑
 • ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชาตามแผนป้องกันประเทศของ ทบ.
 • ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชาตามแผนป้องกันประเทศของ ทภ.๑
 • ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชาตามแผนป้องกันประเทศของ ทบ.