คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 6

ลำดับที่หก

จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์ อรุณ ฉัตรกุล)

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๖

( ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๔๕๗ - ๒๕ สิงหาคม ๒๔๖๔ )


วันเกิด ๑๔ เมษายน ๒๓๙๙ อสัญกรรม ๒๕ สิงหาคม ๒๔๖๔
เป็นบุตรหม่อมเจ้านิล ในกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ กับหม่อมราชวงศ์ สุ่น นัดดากรมหมื่นนราเทเวศร์ ในกรมพระราชวังหลัง

การศึกษา

- ศึกษาภาษาไทยเบื้องต้นในสำนักหม่อมเจ้าสุบรรณ ซึ่งเป็นอา และกับครูท่านอื่น ๆ
- ฝึกหัดในกรมทหารมหาดเล็ก

 

ประวัติรับราชการ

- พ.ศ.๒๔๑๕ ถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็ก โดยเป็นพลทหารอยู่ในกองร้อยที่ ๖ และได้เลื่อนเป็น สิบตรี และสิบโททหารมหาดเล็กกองร้อยที่ ๕
- พ.ศ.๒๔๒๑ ย้ายไปรับราชการอยู่ในกรมทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.๒๔๓๒ ปลัดกองโรงเรียนนายร้อย ขณะเป็นนายร้อยเอก
- พ.ศ.๒๔๓๕ ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อย เลื่อนยศเป็นนายพันตรี มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสรวิเศษเดชาวุธ แล้วเลื่อนเป็นพระสรวิเศษเดชาวุธ เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑
- พ.ศ.๒๔๔๒ ผู้บัญชาการทหารบกมณฑลกรุงเทพฯ แล้วเลื่อนยศเป็นนายพันโท
- พ.ศ.๒๔๔๓ ยกกระบัตรทัพบก เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาพหลพลพยุหเสนา
- พ.ศ.๒๔๔๔ นายพันเอก ย้ายไปเป็นปลัดทัพบก
- พ.ศ.๒๔๔๕ นายพลตรี
- พ.ศ.๒๔๔๖ รองผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ในปีเดียวกันนี้ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสีหราชเดโชไชย
- พ.ศ.๒๔๔๙ นายพลโท
- พ.ศ.๒๔๕๓ ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.๒๔๕๔ นายพลเอก และรั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมพระคชบาล
- พ.ศ.๒๔๕๕ ได้รับพระราชทานสุพรรณบัฏเลื่อนขึ้นเป็น เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต
- พ.ศ.๒๔๕๖ รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.๒๔๕๗ เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.๒๔๖๐ จอมพล

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ

- พ.ศ.๒๔๓๕ ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๔๔๐ เป็นแม่ทัพพิเศษ ในการรวมพลสวนสนามรับเสด็จรัชกาลที่ ๕ เมื่อเสด็จกลับจากยุโรปครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ และครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐
- พ.ศ.๒๔๔๔ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๕
- พ.ศ.๒๔๔๖ เป็นข้าหลวงทหารไปตรวจราชการมณฑลบูรพา
- พ.ศ.๒๔๔๘ เป็นข้าหลวงทหารไปตรวจราชการมณฑลภาคพายัพ
- พ.ศ.๒๔๕๐ บังคับการทหารรักษาพระราชวังดุสิต
- พ.ศ.๒๔๕๑ แม่ทัพพิเศษ คราวตรวจพลสวนสนามเป็นการพิเศษ
- พ.ศ.๒๔๕๓ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๖

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.๒๔๓๐ ทิพยาภรณ์
- พ.ศ.๒๔๓๖ เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา ภัทราภรณ์ และเหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๔๔๐ เหรียญประพาสยุโรป
- พ.ศ.๒๔๔๑ เหรียญปราบฮ่อ
- พ.ศ.๒๔๔๔ นิภาภรณ์
- พ.ศ.๒๔๔๖ เหรียญทวีธาภิเศก และทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.๒๔๔๗ มหาสุราภรณ์
- พ.ศ.๒๔๕๐ เข็มอักษรรักษาพระนคร เสด็จประพาสยุโรปคราวหลัง และเหรียญรัชมงคล
- พ.ศ.๒๔๕๑ เหรียญรัชมังคลาภิเษก (ทอง)
- พ.ศ.๒๔๕๒ เข็มพระชนมายุสมมงคล (ทอง)
- พ.ศ.๒๔๕๓ มหาวราภรณ์ (ทอง) และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖ ชั้น ๓ (ว.ป.ร.๓)
- พ.ศ.๒๔๕๔ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๕ ชั้น ๓ (จ.ป.ร.๓) และเหรียญบรมราชาภิเษก (ทอง)
- พ.ศ.๒๔๕๕ ปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๔๕๗ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖ ชั้น ๒ (ว.ป.ร.๒) และตรารัตนวราภรณ์
- พ.ศ.๒๔๕๙ เข็มข้าหลวงเดิม และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๖๒ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
- พ.ศ.๒๔๖๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ (มหาโยธิน) และนพรัตนราชวราภรณ์

ผลงานที่สำคัญ

- พ.ศ.๒๔๒๙ ปราบอั้งยี่ที่ตำบลดอนกระเบื้อง แขวงเมืองราชบุรี
- พ.ศ.๒๔๔๖ ปราบเงี้ยว ที่ก่อการจลาจลขึ้นในมณฑลภาคพายัพ ในเวลานั้น จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ขณะเป็น ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ เสด็จไปราชการ ณ ทวีปยุโรปเจ้าพระยาบดินทรเดชา (ขณะมีบรรดาศักดิ์ เป็นพระยา) รั้ง ราชการกรมยุทธนาธิการ จึงต้องรับหน้าที่จัดกองทหารขึ้นไปปราบเงี้ยว และสามารถจัดการได้เรียบร้อยโดยรวดเร็ว