คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 9

ลำดับที่เก้า

พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช

ผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ ๙

( เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ระหว่าง ๒๕ ตุลาคม ๒๔๗๑ - ๑๖ มิถุนายน ๒๔๗๔ )


ประสูติ ๒ เมษายน ๒๔๒๑ สิ้นพระชนม์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๖

ทรงเป็นโอรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ (พระองค์ชายกฤษดาภินิหาร) และหม่อมสุภาพ ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิง ผจงรจิตร์

การศึกษา

- พ.ศ.๒๔๓๙ ทรงศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารปืนใหญ่ และการช่างแห่งประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงดูงานและศึกษาต่อในโรงเรียนนายทหารช่างประเทศอังกฤษ จนถึงปี ๒๔๔๓ จึงเสด็จกลับประเทศไทย

ประวัติรับราชการ

- พ.ศ.๒๔๔๑ นายร้อยตรี
- พ.ศ.๒๔๔๓ นายเวรรายงาน ประจำกรมเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๔๔ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กองทหารปืนใหญ่ แล้วเป็น ปลัดกองทหารปืนใหญ่ เลื่อนยศเป็นนายร้อยโท แล้วย้ายมาเป็นสารวัตรปืนใหญ่ ยศ นายพันตรี
- พ.ศ.๒๔๔๖ เป็นผู้บัญชาการทหารบก มณฑลนครราชสีมา
- พ.ศ.๒๔๔๗ นายพันเอก
- พ.ศ.๒๔๔๙ นายพลตรี
- พ.ศ.๒๔๕๒ อัครราชทูตสยามประจำฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส
- พ.ศ.๒๔๕๕ อธิบดีกรมแสงสรรพาวุธ และผู้รั้งจเรการปืนใหญ่ทหารบก
- พ.ศ.๒๔๕๖ แม่ทัพกองทัพน้อยทหารบกที่ ๓ และผู้รั้งจเรการปืนใหญ่ทหารบก แล้วเลื่อนยศเป็นนายพลโท
- พ.ศ.๒๔๕๗ ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงกลาโหม และ จเรทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.๒๔๕๘ อุปราชมณฑลภาคพายัพ และสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ
- พ.ศ.๒๔๖๘ กลับเข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.๒๔๗๐ ยศนายพลเอก และดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ

- พ.ศ.๒๔๕๐ ข้าหลวงใหญ่ฝ่ายสยามออกไปปักปันเขตแดนกับฝ่ายฝรั่งเศส
- พ.ศ.๒๔๕๑ ออกไปตรวจการปืนใหญ่ และดูกิจการทหารบกของนานาประเทศในยุโรป
- พ.ศ.๒๔๗๑ เป็นที่ปรึกษาสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี
- พ.ศ.๒๔๗๓ ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ ประจำสภากรรมการกลาง งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.๒๔๓๖ เหรียญรัชฎาภิเศก
- พ.ศ.๒๔๔๓ เหรียญประพาสยุโรป
- พ.ศ.๒๔๔๔ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
- พ.ศ.๒๔๔๖ เหรียญทวีธาภิเศก
- พ.ศ.๒๔๔๘ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๕๒ เหรียญรัชมงคล เหรียญรัชมังคลา และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๕๓ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และปถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๕๔ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๕ ชั้นที่ ๓ และเหรียญบรมราชาภิเษก
- พ.ศ.๒๔๕๖ ปถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๕๙ เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๔๖๑ ตรารัตนวราภรณ์
- พ.ศ.๒๔๖๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ และ วัลลภาภรณ์
- พ.ศ.๒๔๖๕ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖ ชั้นที่ ๒
- พ.ศ.๒๔๖๘ เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗
- พ.ศ.๒๔๖๙ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๗ ชั้นที่ ๒
- พ.ศ.๒๔๗๒ ปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.๒๔๗๔ เหรียญที่ระลึกงานฉลองพระมหานคร

ผลงานที่สำคัญ

- เป็นผู้ริเริ่มสั่งรถถังขนาดเบาเข้ามาใช้ในกรมทหาร
- ขณะดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทรงต่อสู้เพื่อขัดขวางการตัดทอนงบประมาณทางทหาร ในช่วงที่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว