สาระชวนรู้ (รู้มั้ย รู้มั้ย) โดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

  สาระชวนรู้ โดย กรธ. (หน้าที่รัฐ)
  สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ปฏิรูปที่ดิน น้ำ ไฟ ถนนหนทางให้เกษตรกร)
  สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย)
  สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิสตรี)
 

สาระชวนรู้ โดย กรธ. (คนยากไร้ไม่โดดเดี่ยว)

  สาระชวนรู้ โดย กรธ. (งบสอดคล้องกลุ่ม)
  สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ผู้บริโภคมีสิทธิรวมกลุ่มกันได้)
  สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิของแม่)
  สาระชวนรู้ โดย กรธ. (กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน)
  สาระชวนรู้ โดย กรธ. (เข้าชื่อเสนอกฎหมาย)
     
   

จัดทำโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ผลิต/บันทึกเสียง โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา