กองทัพบก Royal Thai Army
หน้าหลัก > ภารกิจและการจัด

๑. ภารกิจ
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา 77 "รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและบูรณาภาพ แห่งเขตอำนาจรัฐและต้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นและเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ เพื่อการพัฒนาประเทศ"
สรุป ทหารมีหน้าที่
๑. พิทักษ์
- รักษาเอกราช
- ความมั่นคงของรัฐ
- สถาบันพระมหากษัตริย์
- ผลประโยชน์แห่งชาติ
- การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาประเทศ
     ตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ ได้กำหนดให้กองทัพบกมีหน้าที่ไว้ดังนี้ "กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพบกเพื่อการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบก ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ" จากหน้าที่ที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้อาจกล่าวเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่าทบ.มีหน้าที่หลักอยู่ ๓ ประการ คือ
๑.๑ การเตรียมกำลังกองทัพบก ซึ่งมีขอบเขตดังนี้
๑.๑.๑ เตรียมกำลังทางบกไว้จำนวนหนึ่งให้พร้อมรบตั้งแต่ยามปกติ
๑.๑.๒ วางแผนการสงครามใช้กำลังทหารทั้งกำลังที่มีอยู่ในยามปกติและกำลังที่จะต้องขยายขึ้นในยามสงคราม
๑.๑.๓ เตรียมระดมสรรพกำลังให้สอดคล้องกับแผนการใช้กำลังทหารหรือแผนป้องกันประเภทศ
๑.๒ การป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งมีขอบเขตดังนี้
๑.๒.๑ ใช้กำลังทางบกที่ได้เตรียมไว้เข้าทำการรบตามแผน
๑.๒.๒ ระดมสรรพกำลังตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกันประเทศ
การจัดส่วนราชการ
     กองทัพบกเป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุดตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง ส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ได้กำหนดให้แบ่งส่วนราชการของกองทัพบกออกเป็น ๓๔ ส่วนราชการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก