กองทัพบก Royal Thai Army
หน้าหลัก > นโยบายการปฏิบัติงาน

นโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก

1. ให้ความสำคัญสูงสุดในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ให้การสนับสนุนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อเป้าหมายในการส่งผ่านการบริหารราชการ สู่รัฐบาลชุดใหม่
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกองทัพ ตามแนวคิด smart man และ smart army
4. มีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพให้ให้มีความพร้อมรบ และสามารถใช้งานเพื่อความมั่นคงได้ในหลากหลายมิติ
5. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อขยายความมั่นคงทางการทหารสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
6. ผู้บังคับหน่วย ต้องให้ความสำคัญและตรวจสอบ สป. ของหน่วยอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดสูญหาย จะถือเป็นความผิดร้ายแรง
7. ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพ พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน
8. กำหนดมาตราการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ ของกองทัพ
9. ให้มีการกระจายอำนาจ ในการบริหารจัดการงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการพัฒนาของกองทัพ
10. การบริหารราชการของกองทัพ ต้องมีความโปร่งใส สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับประชาชน
11. แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โดยอาศัย ยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือ กับภาคประชาชน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก