กองทัพบก Royal Thai Army
หน้าหลัก > วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ดังนันจึงกําหนดวิสัยทัศน์ ทบ. ๒๕๗๙ ดังนี “เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของ ประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนําของภูมิภาค”

ทังนีสามารถกําหนดคํานิยามของวิสัยทัศน์ข้างต้นได้ ดังนี

๑. ศักยภาพ
- กําลังพล มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย จิตใจมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมันมีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ มีขวัญและกําลังใจที่ดีและมีความเป็นทหารอาชีพสามารถปฏิบัติการรบได้ทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างหลากหลาย รวมถึงมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทังภาครัฐเอกชน และมิตรประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีทักษะด้านภาษา และมีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ยุทโธปกรณ์ มีจํานวนครบตามอัตรา เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน สนองตอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายรวมทังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการฝึกการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารที่มีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ
- งบประมาณมีจํานวนเพียงพอต่อการสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ และการพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทรัพยากร มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมีโครงสร้างการจัดหน่วยที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของ ทบ. และรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงยุทธวิธีและหลักนิยมในการรบของโลกยุคอนาคตสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ มิตรประเทศ และภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับโครงสร้างองค์กรมีความอ่อนตัว สามารถปรับเปลี่ยนรองรับภารกิจได้ทุกรูปแบบทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์
๒.ทันสมัย
- กําลังพลมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีทีทันสมัยมีทักษะด้านภาษาเรียนรู้เพิมเติมต่อเนือง(เป็นคนใฝ่เรียนรู้) มีความคิดก้าวหน้า มีความรู้เข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก มีคุณวุฒิสูงขึ้นในหลักสูตรของพลเรือน
- มียุทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางทหารที่เหมาะสมกับยุทธวิธีและหลักนิยมการรบของโลกยุคปัจจุบันและอนาคตมีอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพคุณภาพดี ใช้งานง่าย มีความทนทานมีระบบซ่อมบํารุงที่ดี ทัดเทียมนานาประเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
- มีระบบการฝึกศึกษาที่ทันสมัย เหมาะสมกับยุทธวิธีและหลักนิยมการรบของโลกยุคปัจจุบันและอนาคตมีโครงสร้างการจัดที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ (เน้นระบบคุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์)
๓. ความเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
"ความเชื่อมั่น" หมายถึง ความเชื่อถือ (Reliability) และความไว้วางใจ (Trust) ในตัวบุคคลหรือองค์การ ซึ่งต้องมีฐานรองรับ ซึ่งก็คือผลงานการกระทําและพฤติกรรมของบุคคลและองค์การ ในปัจจุบันบริษัท หรือองค์การที่มีชื่อเสียงหลายแห่งต้องการภาพลักษณ์ของการเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ เพราะการเป็นบริษัทหรือองค์การที่น่าเชื่อถือนั้น จะนําไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์จากลูกค้าและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง องค์กรที่ ขาดความน่าเชื่อถือก็จะเสียเปรียบและบริษัทหรือองค์การอาจไม่สามารถดํารงอยู่ต่อไปได้
สําหรับ ทบ. นั้น การสร้างความเชื่อมั่นต่อ ทบ. สามารถดําเนินการได้โดยการให้บริการงานด้านความ มั่นคงที่มีคุณภาพ และการมีภาพลักษณ์ขององค์การที่ดีซึ่งได้มาจากการใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารและปฏิบัติราชการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม
๔. เป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนําในภูมิภาค
- มีศักยภาพและทันสมัยในอันดับแรกๆ ของกองทัพบกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการมีบทบาทนําในอาเซียน

พันธกิจกองทัพบก
๑. การเตรียมกําลัง
  จัดเตรียมและเสริมสร้างกําลังทั้งปวง ในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกําลังางบกของส่วนราชการอื่นให้มีความพร้อมตั้งแต่ ยามปรกติเพื่อให้มีความเพียงพอ และพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ ทางทหารและภารกิจทางทหารที่ไม่ใช้สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาเสริมสร้างกําลังตามยุทธศาสตร์การปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกําลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกําลังความพร้อมรบ ความต่อเนื่องในการรบ และความทันสมัย
๒. การใช้กําลัง
  ใช้กําลังที่ได้จัดเตรียมไว้ หรือที่จะระดมสรรพกําลัง เพื่อปองกันราชอาณาจักรจากภัยคุกความภายในและภายนอกประเทศ การปกปองสถาบันพระมหากษัตริย์การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการ สนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสําคัญของชาติในรูปแบบต่างๆ
คำนิยม ทบ.
คำนิยมกองทัพบก
“เป็นทหารอาชีพ ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สง่างาม น่าเกรงขาม และเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา และพึ่งพาของประชาชนได้เสมอ”

จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก