ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการและพนักงานราชการดีเด่น ของ สธน.ทบ. ประจำปี 2556
 
พ.อ.ส่งศักดิ์ นันทนะวานิช
นายทหารสัญญาบัตร
ตำแหน่ง หัวหน้ากอง กนธ.สธน.ทบ.
ร.ต.ประวิทย์ เพ็งใย
นายทหารสัญญาบัตร
ตำแหน่ง นายทหาร สธน.ทบ.
 
จ.ส.อ.พรประเสริฐ วงศ์รัตน์
นายทหารประทวน
ตำแหน่ง เสมียน กคด.สธน.ทบ.
 
ส.ต.หญิง ราตรี รำราญใจ
นายทหารประทวน
ตำแหน่ง เสมียน กนธ.สธน.ทบ.
นางสาว ปวีณา เพ็งใย
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง  พนักงานบริการ

พลตรีวิระ โรจนวาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก
 

 


สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก (สธน.ทบ.)
ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 0-2297-7569

http://www.rta.mi.th/ojag
ติดต่อ Webmaster : jag-rta@hotmail.com