กรมกำลังพล เปิดเว็บไซต์ "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทบ. บูรณาการช่องทางรับเรื่องเรียนของ นขต.ทบ. อย่างเป็นระบบ
     
                กรมกำลังพล เปิดตัวเว็บไซต์ "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทบ." เพื่อเป็นช่องทางในการจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ นขต.ทบ. โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียนของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทบ.ดังนี้
                ๑. ระบบการรับเรื่องร้องเรียนถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้ร้องเรียนได้ทางระบบงานสารสนเทศ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทบ. และเปิดเผยข้อความในการร้องเรียนแก่สาธารณะในส่วนของหัวข้อเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการของหน่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานของหน่วยจากช่องทางดังกล่าวได้ พร้อมจะเป็นการให้ความรู้แก่กำลังพลและประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนของทางราชการในเรื่องต่าง ๆ และแสดงออกถึงความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วย สำหรับส่วนเนื้อหารายละเอียดของเรื่องร้องเรียนสาธารณะจะเข้าถึงไม่ได้จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น รวมถึงการตอบสนองหรือแก้ไขข้อความร้องเรียน และลบหัวข้อร้องเรียนที่ไม่เหมาะสมออกจากระบบได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

                ๒. จัดให้มีการแจ้งหลักเกณฑ์ในการรับและการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้สาธารณะได้รับทราบทางเว็บไซต์เข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องเรียน เช่นห้ามไม่ให้ระบุชื่อผู้ร้องเรียนลงในหัวข้อการร้องเรียนหรือใช้ถ้อยคำที่เป็นการด่าถ่อไม่เหมาะสมเนื่องจากจะทำให้ผู้ถูกร้องเรียนได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง อีกทั้งยังเป็นการกระทำความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาณ ดังนั้น หากมีการฝ่าฝืนให้ผู้ดูแลระบบลบหัวข้อร้องเรียนดังกล่าวออกทันที และไม่ต้องดำเนินการในเรื่องนั้นต่อไป, เมื่อผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะได้ส่งเรื่องเข้ามาในระบบงานสารสนเทศแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเข้าถึง ตอบการดำเนินการในเบื้องต้นว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการแล้วในช่องการดำเนินการพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนทางระบบงานสารสนเทศ ผ่านศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทบ. นำเรียนขออนุมัติต่อ ผบ.หน่วย ในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนนั้นแล้วให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบอีกครั้งหนึ่งในช่องการดำเนินการ, เรื่องร้องเรียนที่หน่วยรับไว้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้นำแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงมาใช้บังคับ เนื่องจากเป็นมาตรฐานในเรื่องของระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ทบ. และเมื่อได้ผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงแล้ว ให้นำเรียนผู้บังคับหน่วยทราบ และแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบทางระบบงานสารสนเทศในช่องการดำเนินการ โดยการตอบ หากเป็นชื่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ห้ามระบุชื่อให้ใช้คำว่าผู้ร้องเรียน, ผู้ถูกร้องเรียน, และพยาน, หลักฐานเท่านั้นเพื่อเป็นการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนั้น
                
"เว็บไซต์ ทบ." คือหนึ่งในผลงานปฏิบัติภายหลังการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตราการทางการปกครอง
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของกำลังพลใน ทบ. ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
                
ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ นขต.ทบ.อีก ๓๘ หน่วย จะทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ของหน่วยนั้น เป็นการเปิดช่องทางให้ผู้ร้องทุกข์ ได้มีโอกาสร้องทุกข์ได้สะดวก และได้รับทราบผลการดำเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น หากผู้ร้องทุกข์ต้องการร้องทุกข์เรื่องใดก็ตาม และผู้ร้องทุกข์

ทราบแล้วว่าเป็นเรื่องของหน่วยนั้นได้โดยตรง เมื่อหน่วยนั้นเปิดเว็บไซต์เห็นว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยขอตนเองถ้าสามารถชี้แจงได้ ก็ทำการชี้แจงทางเว็บไซต์ได้เลยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ร้องทุกข์ส่งเรื่องมาถึงระดับ ทบ.
                โดยการจัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนในครั้งนี้กรมกำลังพลทหารบกจะส่งโปรแกรมระบบและวิธีการใช้งานให้แต่ละหน่วยต่อไปส่วนการเชื่อมโยงระบบจากทุกหน่วยไปยังศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทบ. นั้น กพ.ทบ. จะดำเนินการเชื่อมโยงต่อไปในอนาคต

ที่มา /: ข่าวทหารบก
 
 

พลตรีวิระ โรจนวาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก
 

 


สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก (สธน.ทบ.)
ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 0-2297-7569

http://www.rta.mi.th/ojag
ติดต่อ Webmaster : jag-rta@hotmail.com