หมวดข่าว RSS
เลือกบริการ (Web Based RSS Reader)
 
ข่าวกองทัพบก RSS Feed ข่าวกองทัพบก  
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก RSS Feed ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก  
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก RSS Feed ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก  
ประกาศงานจัดหากองทัพบก RSS Feed ประกาศงานจัดหากองทัพบก  
กิจกรรม KM กองทัพบก RSS Feed ประกาศงานจัดหากองทัพบก  
             
             
             
  ความรู้เกี่ยวกับ RSS    
RSS คืออะไร ?    
วัตถุประสงค์ของ RTA RSS    
วิธีการใช้งาน RTA RSS    
       
       
       
       
       
       
 
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
โทร.98196
www.rta.mi.th